ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Mijn praktijk staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71627383. Mijn BTW-nummer is: NL108447844B01

Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en val onder de ethische- en gedragscode en onder het beroepsprofiel van de SBLP. Mijn aansluitnummer is 25077215.

Ik werk onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentiecode: 190042B. Het RBCZ is een overkoepelend en onafhankelijk kwaliteitsregister voor beroepsbeoefenaren van complementaire en alternatieve geneeswijzen op hbo-niveau. Het RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld. Tevens sta ik ingeschreven in het TCZ-register van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg en ben daarmee onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting.

Op 1 april 1995 is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in werking getreden. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is gesloten tussen zorgverlener en cliënt. De vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intakegesprek is geweest. In de wet WGBO is o.a. geregeld: recht op informatie, de plicht om een cliënten-dossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliënt-gegevens.

Wanneer er een behandelovereenkomst wordt gesloten dan is het volgende van toepassing:
* De cliënt is verplicht middels de medische vragenlijst relevante informatie aan de therapeut te verstrekken over de medische en psychische toestand van de client, alsmede over het gebruik van medicijnen. De cliënt is ook verplicht om de therapeut op de hoogte te brengen van wijzigingen in genoemde zaken. Alle nadelige gevolgen voorvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins zijn voor rekening van de cliënt.
* De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
* de therapeut verplicht zich informatie betreffende de therapie te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van het therapietraject.
* Als cliënt de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij of zij het traject eenzijdig beëindigen.
*De therapeut kan de overeenkomst alleen dan eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van hem of haar kan worden gevraagd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
* De therapeut zal, tenzij anders overeengekomen, in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere therapeut heeft afgesloten.

Verder geldt voor alle cliënten:

*De cliënt is te allen tijde verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek of wijzigingen daarin. Alle nadelige gevolgen voorvloeiend uit het achterhouden van informatie zijn voor rekening van de cliënt.

*De kosten en duur van de sessie worden vermeld in de behandelovereenkomst. Wanneer er geen behandelovereenkomst wordt gesloten, worden de kosten mondeling of schriftelijk overeengekomen. De van toepassing zijnde tarieven worden ook vermeld op de website.

*De therapeut behoudt zich het recht voor om de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden te wijzigen. In geval van een lopend behandeltraject zal de cliënt minimaal 6 weken van te voren, persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

*Betaling van de sessie vindt in principe contant plaats na afloop van de sessie of in onderling overleg. Op verzoek kan een factuur worden verstrekt.

*Cliënt zegt een afspraak bij verhindering tijdig af (minimaal 24 uur van tevoren), anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Van toepassing is de privacy verklaring zoals vermeld op mijn website. Op uw verzoek kunnen de privacy verklaring en de algemene voorwaarden worden uitgereikt. 

MAIL INFO@JEANETTEVENEMA.NL
MOBIEL 06 10479308
Logo & foto's: Nieske Riemersma
Webdesign: Wisemice.nl