top of page
hoofdstukfoto (1).jpeg

Praktijkinformatie en voorwaarden

 

In mijn sessies ondersteun ik je om je te verbinden met je eigenheid, je potentie en je unieke kwaliteiten. Ik maak daarbij gebruik van lichaamsgerichte psychotherapie en diverse vormen van opstellingen en systemisch werk. Meer informatie over mijn werkvormen vind je op mijn website www.jeanettevenema.nl. Ook zal ik je er in begrijpelijke taal over informeren tijdens ons eerste gesprek. Verder zal ik informatie over de therapie verstrekken in alle fasen van het therapietraject en zal ik je informeren over het effect van de therapie of opstelling.

Je kunt kiezen voor één of enkele sessie(s) of voor een therapietraject. Afhankelijk van de hulpvraag/doelstelling kan ik je adviseren over wat passend is voor jouw situatie.
Bij een therapietraject geef ik (indien mogelijk) een inschatting van de duur van de therapie. Bij het volgen van een therapietraject zullen we tussentijds en aan het eind evalueren.

 

Wanneer je kiest voor het volgen van een therapietraject dan bestaat de eerste sessie uit het intakegesprek. Na het intakegesprek beslissen we definitief over het starten van het therapietraject. Wanneer ik (bijvoorbeeld i.v.m. contra-indicaties) of jij na het intakegesprek besluit om het therapietraject niet starten dan is de intake kosteloos.

Ik werk alleen met volwassenen (niet met minderjarigen).

 

Sessieduur en kosten van de sessie
Een therapiesessie duurt 75 minuten en kost 80 euro per sessie.
Een opstellingensessie duurt 90 minuten en kost 90 euro per sessie.
De sessies zijn vrijgesteld van BTW.

Ik behoud mij het recht voor om mijn tarieven te wijzigen. Ik zal je minimaal 6 weken van te voren hier over informeren.

Vergoeding
Mijn sessies worden gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Dit geldt alleen wanneer je aanvullend bent verzekerd voor alternatieve geneeswijzen. Hierbij gelden de voorwaarden zoals vermeld in je polis.

 

Afzegging
Wanneer je de sessie wilt annuleren doe dat dan tijdig, echter minimaal 24 uur van tevoren. Wanneer je later afzegt kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. In geval van corona-klachten van jezelf of je huisgenoten, geldt deze voorwaarde niet.

Betaling
Na de sessie ontvang je een factuur. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Je kunt ook na afloop van de sessie ook contant en gepast betalen.

 

Als betaling uitblijft
Mocht je betaling uitblijven dan stuur ik allereerst een herinnering. Mocht ook dan je betaling uitblijven dan zal ik informeren naar de reden (of je informeert mij daar zelf over).
Na 2 herinneringen ontvang je een aanmaning. Wanneer ook dan betaling uitblijft, zal ik de vordering uit handen geven.

 

Verwijzer/meerdere behandelaren
Wanneer je via je huisarts of een andere verwijzer bij mij komt dan is het gebruikelijk dat ik je verwijzer na intake en na afsluiting van het traject, schriftelijk hiervan op de hoogte breng. Ik zal hiervoor schriftelijk toestemming aan je vragen.
Mocht er sprake zijn van een of meerdere andere behandel(a)ar(en) dan kan het nodig zijn om te onderzoeken of de behandelingen/therapievormen elkaar niet tegenwerken. Als jij of ik het nodig vindt om contact te zoeken met je andere behandela(a)ren dan zal ik schriftelijk toestemming aan je vragen.

 

Afwezigheid therapeut
Wanneer ik (langdurig) afwezig ben door ziekte of vakantie dan nemen een tweetal collega’s mijn praktijk waar.

 

Voortijdige beëindiging van de therapie
Als je de voortzetting van de therapie niet langer op prijs stelt of nodig acht, kun je het traject eenzijdig beëindigen. Ik als therapeut kan de overeenkomst alleen dan eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van mij kan worden gevraagd dat de overeenkomst wordt voortgezet. Ik zal, tenzij anders overeengekomen, in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat je een overeenkomst met een andere therapeut hebt afgesloten. Een eindevaluatie maakt onderdeel uit van de afronding. 

 

Behandelingsovereenkomst
Op 1 april 1995 is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in werking getreden. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is gesloten tussen zorgverlener en cliënt. Voorafgaand aan de eerste sessie zal ik de behandelingsovereenkomst (en eventueel de medische vragenlijst) toezenden.

 

Informatieplicht cliënt
Wanneer er een behandelingsovereenkomst wordt gesloten ben je verplicht middels de medische vragenlijst informatie aan mij te verstrekken over je medische en psychische toestand, alsmede over het gebruik van medicijnen. Ook als hier iets in wijzigt ben je verplicht om mij hierover te informeren. Alle nadelige gevolgen voorvloeiend uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins zijn voor eigen rekening.

 

Privacy
Ik neem je privacy serieus. Alle informatie hierover vind je in mijn Privacy Verklaring. Deze staat op mijn website.​

 

Klachten
Ik val onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wkkgz. Meer informatie over wat je kunt doen als je ontevreden bent over mijn dienstverlening, vind je op mijn website (pagina 'tarieven'). Via de SBLP ben ik voor het klachtrecht aangesloten bij de geschillencommissie CAMcoop.  

 

Overige praktijkinformatie
Mijn praktijk staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71627383. 

Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en val onder de ethische- en gedragscode en onder het beroepsprofiel van de SBLP.

Ik ben ingeschreven in het Tuchtrecht-register RBCZ en onderhevig aan het tuchtrecht van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

ALGEMENE VOORWAARDEN

bottom of page